Schiedel MULTI

Komínový systém MULTI je speciální komínový systém, určený pro odvod spalin od více uzavřených plynových spotřebičů.

Vlastnosti systému

Vzhledem k možnosti připojení spotřebičů po výšce komínu, je systém MULTI s výhodou používán v bytových domech, kde každý kotel je uživatelem používán bez závislosti na ostatních. Vzduch pro spalování je přiváděn šachtou, tvořenou komínovou tvárnicí a šamotovou vložkou, kterou jsou odváděny spaliny. Komínový systém MULTI je určen pro odvod spalin od max. 10 kotlů (typ C 42 a C 43 - uzavřené plynové spotřebiče typ "TURBO").


Funkce systému

  • Je určen pro odvod spalin od spotřebičů s teplotou spalin do 160°C
  • Pro nezávislé spotřebiče (typu C) v energeticky úsporném protiproudém provozu
  • Pro připojení až 10 uzavřených spotřebičů

Vzducho - spalinový systém

Na komínový systém Multi lze připojovat pouze uzavřené plynové spotřebiče, se zabudovaným ventilátorem a s uzavřenou spalovací komorou. Kotle (spotřebiče obecně) a systém Schiedel Multi spolu tvoří vzduchospalinový komínový systém.

Provoz nezávislý na vzduchu v místnosti

Provoz spotřebičů nezávisle na vzduchu v místnosti, kde jsou (nebo mají být) spotřebiče instalovány, uzavřený systém: přívod vzduchu - spotřebič - odvod spalin zajišťuje to, že spaliny nemohou uniknout do místností (a tím kohokoli ohrozit). Systém Multi zajišťuje ať už přímo nebo nepřímo:

  • bezproblémový přívod vzduchu ke kotlům
  • hygienicky bezvadné spalování
  • bezpečný odvod spalin
  • dobré energetické využití paliv

Odvod spalin termickým vztlakem

Odvod spalin probíhá termickým vztlakem v komíně. Dle DIN 18160 a DIN 4705 je systém koncipován tak, že ve spalinové šachtě je nižší tlak než v šachtě pro přívod vzduchu a v okolních prostorech.

Přívod spalovacího vzduchu

Spalovací vzduch je nasáván nad střechou v oblasti komínové hlavy. Dále jde do šachty, zaintegrované v konstrukci komína, kterou proudí k místům, kde jsou připojeny kotle. Odtud se přes speciální tvarovky pro napojování kouřovodu a vlastní kouřovod dostane vzduch až do kotle.

Oddělené vedení spalin a vzduchu

Vlastní kouřovod pro tento typ spotřebičů (a komínů) je tvořen soustřednými rourami, z nichž vnější slouží právě pro přívod vzduchu ke kotli a vnitřní odvádí spaliny z kotle. Spaliny proudí z kouřovodu dále do sloupce podélně profilovaných keramických vložek a odtud do volného ovzduší.

Zvýšení účinnosti spotřebičů

Spalovací vzduch je přiváděný od ústí komínů vnitřkem komína podél šamotových vložek, které odvádějí teplé spaliny z kotlů, během tohoto transportu je ohříván. Pokud komínem proudí spaliny, dochází k prohřívání stěn vložek. Profilované vložky mají tenčí stěny než běžné vložky a velkou rozvinutou plochu povrchu. Tak i přenos tepla mezi stěnou vložky a okolním vzduchem je zde vyšší než u běžných vložek. Tím dochází k omezení tepelných ztrát, které by vznikaly při provozování spotřebičů typu B (při přívodu vzduchu z vnějšku do kotelen - místností, kde je nainstalovaný spotřebič). Nové technické řešení proto také zvyšuje účinnost připojených spotřebičů.

Ústí komína

Ústí komína leží nad otvorem pro nasávání vzduchu. Oba otvory (vývod spalin a nasávací otvor) jsou od sebe odděleny speciální přivětrávací krycí deskou. Spaliny a přiváděný vzduch se tak nemohou smísit.

Konstrukční řešení

Schiedel MULTI je dvousložkový komínový systém odolný vůči vlhkosti s tenkostěnnou vnitřní keramickou vložkou.

Dodává se v průměrech 14 až 25 cm, v jednoprůduchovém provedení.

Komínová tvárnice

Nosný plášť komínového systému tvoří tvárnice z lehkého betonu, s objemovou hmotností přibližně 1 150 kg/m3 a únosností 4 MPa. Vyráběny jsou tři typy tvárnic pro vnitřní průměry šamotových vložek 14 - 25 cm. Půdorys tvárnic je čtvercový s armovacími otvory v rozích, které slouží pro statické zajištění komína. Tvárnice se spojují speciální tenkovrstvou maltou (součást dodávky).

Tenkostěnná keramická vložka

V systému MULTI se používají keramické tenkostěnné vložky v základním rozměru 66 cm. Hrdlové spojení keramických vložek společně s originální spárovací hmotou Rotempo zajišťuje vysokou těsnost systému. Profilovaná keramická vložka je vhodná pro kondenzační techniku, je odolná při teplotních změnách, odolává kyselinám a korozi. Napojení spotřebičů se provádí pomocí speciálních keramických napojovacích dílů s gumovými adaptéry.

Montáž systému
Bezpečná a rychlá montáž je zaručena použitím přesné komínové tvárnice. Tvárnice se spojují originální tenkovrstvou zdící směsí. Vložky jsou stabilizovány pomocí vystřeďovacích objímek, které navíc vyztužují spoje vložek.

Statické zajištění

Statické zajištění komína se navrhuje s přihlédnutím k jeho poloze, výšce a provedení nadstřešní části, zajištění uvnitř budovy a také místním klimatickým podmínkám. Pro zajištění je možno systémově použít například kotevní prvek do krovu v kombinaci se statickou soupravou.

Schéma

KOP


Kotvící prvek do krovu.
Univerzální použití pro všechny
komínové systémy Schiedel.

Kotvící prvek do hřebene.
Univerzální použití pro všechny
komínové systémy Schiedel.

Doporučené zásady

Doporučené zásady pro použití statické soupravy v závislosti na způsobu provedení nadstřešní části komínového systému MULTI. V tabulce uvedené hodnoty jsou orientační a nenahrazují statický výpočet.

MULTI 

Ø cm

Vnější
rozměr
(cm)

Maximální výška komína Hw nad střechou (m), souprava tyčí 2x3 m

Komínový
plášť

Obezdívka

12

28

1,70

1,35

14

36

1,90

1,85

16

36

1,90

1,85

18

40

1,95

2,05

20

40

1,95

2,05

25

48

2,10

2,70

Standardně se dodávají ke komínům MULTI (v soupravě s krycími deskami nebo prefabrikovanými plášti) soupravy tyčí  v délce 2 x 3 m.

K zajištění vyšších výšek komínů nad střechou i uvnitř objektů, slouží statická souprava s deskami. Skládá se z 4 x 6 m tyčí výztuže a dvou kovových desek, s válcovými matkami.

Sortiment

Systém MULTI je určen převážně pro použití ve vícebytových domech. Tomu odpovídá i dodávaný sortiment průměrů jednoprůduchových tvárnic pro průměry vložky 14 až 25 cm.

Ke stažení

Obecné, obchodní a technické podklady k systému Schiedel MULTI ke stažení ve formátu PDF.

Pro prohlížení souborů ve formátu PDF je nutné mít nainstalovaný Adobe Acrobat Reader. Stáhnout si jej můžete zdarma z www.adobe.com.

prohlášení o vlastnostech

Diagramy pro návrh průřezu

Dimenzovani_M.pdf -283.50 KB

Montážní návody